فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی برکتی ربا

یمحق الله الربوا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار أثیم؛(1633) خداوند، ربا را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد.

آنها که ربا می خورند

الذین یأکلون الربوا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطن من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربوا و أحل الله البیع و حرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و أمره الی الله و من عاد فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون؛(1634) کسانی که ربا می خورند. (در قیامت) بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می خورد، گاهی بپا می خیزد). این، به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست). در حالی که خدا بیع را حلال کرده، و ربا را حرام! (زیرا فرق میان این دو، بسیار است). و اگر کسی اندرز الهی به او رسد، و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق [قبل از نزول حکم تحریم ] به دست آورده، مال اوست؛ (و این حکم، گذشته را شامل نمی گردد؛) و کار او به خدا واگذار می شود؛ (و گذشته او را خواهد بخشید.) اما کسانی که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند)، اهل آتشند؛ و همیشه در آن می مانند.

ربا ناسازگار با ایمان و تقوا

یأیها الذین ءامنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین؛(1635) ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید؛ اگر ایمان دارید!