فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دوست خوب

به عنبر فروشان اگر بگذری شود جامه تو همه عنبری
فردوسی

کیمیای سعادت

بیاموزمت کیمیای سعادت ز همصحبت بد، جدایی! جدایی!
حافظ

اثر همنشین در انسان

پرده کعبه را که می بوسند او نه از کرم پیله نامی شد
با عزیزی نشست روزی چند لا جرم همچو او گرامی شد