فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یار و مار

تاتوانی می گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند

دوست خوب

به عنبر فروشان اگر بگذری شود جامه تو همه عنبری
فردوسی

کیمیای سعادت

بیاموزمت کیمیای سعادت ز همصحبت بد، جدایی! جدایی!
حافظ