فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اولین موعظه!

نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید
حافظ

یار و مار

تاتوانی می گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند

دوست خوب

به عنبر فروشان اگر بگذری شود جامه تو همه عنبری
فردوسی