فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حفظ دوست خوب

بد کسی دان که دوست کم دارد زآن بتر چون گرفت بگذارد
سنایی

اولین موعظه!

نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید
حافظ

یار و مار

تاتوانی می گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند