فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دغل دوستان

این دغل دوستان که می بینی مگستانند گرد شیرینی
سعدی

حفظ دوست خوب

بد کسی دان که دوست کم دارد زآن بتر چون گرفت بگذارد
سنایی

اولین موعظه!

نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید
حافظ