فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دوستی نادان

اگر دانا بود خصم تو بهتر که با نادان شوی یار و برادر
ناصر خسرو

دغل دوستان

این دغل دوستان که می بینی مگستانند گرد شیرینی
سعدی

حفظ دوست خوب

بد کسی دان که دوست کم دارد زآن بتر چون گرفت بگذارد
سنایی