فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت رفیق

تو اول بگو با کیان زیستی من آنگه بگویم که تو کیستی
کمال اسماعیل

دوستی نادان

اگر دانا بود خصم تو بهتر که با نادان شوی یار و برادر
ناصر خسرو

دغل دوستان

این دغل دوستان که می بینی مگستانند گرد شیرینی
سعدی