فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دوست واقعی

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی
دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی
سعدی

اهمیت رفیق

تو اول بگو با کیان زیستی من آنگه بگویم که تو کیستی
کمال اسماعیل

دوستی نادان

اگر دانا بود خصم تو بهتر که با نادان شوی یار و برادر
ناصر خسرو