فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

دوست واقعی

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی
دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی
سعدی

اهمیت رفیق

تو اول بگو با کیان زیستی من آنگه بگویم که تو کیستی
کمال اسماعیل