فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت رفیق

راوی می گوید: امام کاظم (علیه السلام) به من فرمود: چرا باید ببینم که نزد عبدالرحمن بن یعقوب هستی؟ عرض کردم: او دایی من است. حضرت فرمود: او درباره خدا، درشت گویی می کند. خدا را به صورت اجسام و صفات آن توصیف می نماید، در حالیکه به وصف در نیاید. پس یا با او بنشین و ما را رها کن یا با ما بنشین و او را واگذار! عرض کردم او هر چه می خواهد بگوید، بگوید، برای من چه زیانی دارد، وقتی آنچه را او می گوید، من نگویم؟ حضرت فرمودند: آیا نمی ترسی بر او عذابی فرود آید و هر دوی شما را فرا گیرد؟ آیا از آن کس آگاهی نداری که خود از یاران حضرت موسی (علیه السلام) بود و پدرش از یاران فرعون بود و زمانی که لشکر فرعون به موسی (علیه السلام) رسید، او از حضرت موسی (علیه السلام) جدا شد تا پدرش را پند دهد و او را به موسی (علیه السلام) برساند. پدرش به راه خود می رفت در حالیکه او با پدرش درباره مذهبش ستیزه می کرد تا این که هر دو به کنار دریا رسیدند و با هم غرق شدند. خبر به حضرت موسی (علیه السلام) رسید، حضرت فرمود: او در رحمت خدا است، ولی آن گاه که عذاب فرود آید، برای کسی که نزدیک گنه کار است، دفاعی نباشد(1629).

تأثیر دوست

گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم
بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم
کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم
سعدی

اشعار