فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دوستی با گنهکاران

ایاکم و صحبة العاصین و معونة الظالمین؛(1620) از دوستی با گناهکاران و کمک به ستمگران دوری کنید.

رفیق سپس طریق!

امام علی (علیه السلام): سل عن الرفیق قبل الطریق؛(1621) پیش از سفر از همسفر جویا شو.

رفاقت با بدنامان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اولی الناس بالتهمة من جالس اهل التهمة؛(1622) شایسته ترین مردم برای بدنامی و ننگ اجتماعی، کسانی هستند که با بدنامان رفیق می شوند و با آنان مجالست می نمایند.