فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رفیق مجرم باعث گمراهی

و برزت الجحیم للغاوین و قیل لهم أین ما کنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم أو ینتصرون فکبکبوا فیها هم و الغاون و جنود ابلیس أجمعون قالوا و هم فیها یختصمون تالله ان کنا لفی ضلل مبین اذ نسویکم برب العلمین و ما أضلنا الا المجرمون فما لنا من شفعین و لا صدیق حمیم فلو أن لنا کرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لایة و ما کان أثر هم مؤمنین و ان ربک لهو الغزیز الرحیم؛(1611) و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد، و به آنان گفته می شود: کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می کردید... معبودهایی غیر از خدا؟! آیا آنها شما را یاری می کنند، یا کسی به یاری آنها می آید؟! در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند؛ و همچنین همگی لشکریان ابلیس! آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه برخاسته اند می گویند: به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودم، چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم! اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد! (افسوس که امروز) شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد، و نه دوست گرم و پر محبتی! ای کاش بار دیگر (به دنیا) باز گردیم و از مؤمنان باشیم! در این ماجرا، نشانه (و عبرتی) است؛ ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند! و پروردگار تو عزیز و رحیم است!

دوستی های واقعی در بهشت

الأخلاء یومئد بعضهم لبعض عدو الا المتقین؛(1612) دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند، مگر پرهیزگاران!

روایات