فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پیداکردن دوست

و لا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی أحسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم؛(1603) هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است!

فریاد در قیامت از دست دوست

یویلتی لیتنی لم أتخذ فلاناً خلیلاً؛(1604) ای وای بر من، کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم!

منع دوستی با دنیا پرستان

فأعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوة الدنیا؛(1605) حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی طلبد، اعراض کن!