فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رفیق

آیات

نیاز تکوینی به دوست و رفیق

و ألف بین قلوبهم لو أنفقت ما فی الأرض جمیعاً ما ألفت بین قلوبهم و لکن الله ألف بینهم انه عزیز حکیم؛(1600) و دلهای آنها را با هم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی توانستی! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است!