فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وقت سحر

ماه رمضان شد، می و میخانه ور افتاد عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
حافظ

شب قدر

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است
حافظ

ماه رمضان

رمزها در رمضان است خدا می داند برتر از فهم و گمانست خدا می داند
لیلةالقدر کدامین شب این ماه خداست چه شبی بهتر از آن است خدا می داند
هر شبی توبه کنیم از گنه و پاک شویم لیلة القدر همان است خدا می داند
موسم بندگی چشم و زبان و گوش است نه همین صوم دهانست خدا می داند
گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا روزه ات صرف ه نانست خدا می داند
بار عام و همه مهمان خداوند کریم ماه آزادی جانست خدا می داند
سبط اکبر که درین ماه متولد گردید رمز حسن رمضان است خدا می داند
زین مه نیمه مه ماه خدا کامل شد عید شادی جهانست خدا می داند
میزبان است خدا در مه میلاد حسن رمز این نکته نهان است خدا می داند
کرمش مایه امید گنه کاران شد یا حسن ورد حسانست خدا می داند(1597)