فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

عید رمضان

عید رمضان آمد و ماه رمضان برفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

وقت سحر

ماه رمضان شد، می و میخانه ور افتاد عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
حافظ