فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شرایط روزه داری

انس گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مردم را به روزه یک روز امر کرد و فرمود: هیچ کس افطار نکند تا به او اجازه دهم. مردم روزه گرفتند تا شب شد شخصی می آمد و می گفت: ای رسول خدا روزه دارم اجازه بده افطار کنم و پیامبر به او اجازه می داد و همچنان می آمدند و اجازه می گرفتند تا مردی آمد و عرض کرد: از خانواده ام دو دختر جواب روزه دارند و شرم دارند که خدمت شما بیایند به آنها اجازه بده افطار کنند. پیامبر از او روی گرداند. دوباره تکرار کرد و پیامبر روی گرداند سومین بار تکرار کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آنها روزه ندارند و چگونه روزه دار است کسی که امروز گوشت های مردم را خورده است؟ برو و به آن دو دستور بده اگر روزه اند قی کنند. مرد برگشت و به آنها خبر داد و از آنها خواست قی کنند. پس هر کدام لخته خونی قی کرد. مرد به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برگشت و جریان را به او خبر داد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سوگند به خدایی که جان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در دست قدرت اوست اگر لخته های خون در شکم آنها باقی می ماند آتش (دوزخ) آنها را می خورد.(1595)

رعایت احوال دیگران در ماه رمضان

استاد قرائتی می فرموند: اوائل که کاشان بودم، ماه مبارک رمضان بعد از افطار سخنرانی داشتم. یک شب خیلی گرم صحبت بودم و جلسه داغ داغ بود و کمی طول کشیده بود، یک نفر بلند شد و گفت: آقای قرائتی! مثل اینکه امروز بعد از ظهر خوب استراحت کرده ای و افطار هم دعوت داشته ای و خوب خورده ای، من امروز سر کار بوده ام و خیلی خسته ام و افطاری هم آش ترش خورده ام، بس است، چقدر صحبت می کنی!

ختم قرآن در ماه رمضان

سید محمد باقر گلپایگانی فرزند آیت الله گلپایگانی (رحمه الله) از مراجع عظام تقلید می فرمودند قرآن هایی که به پدر هدیه می شد، مقید بودند آنها را بخوانند. پس از یک دور تلاوت به دارالقرآن هدیه می کردند و می فرمودند: زکات قرآن به این است که خوانده شود، زیرا در قیامت، قرآن از ما بازخواست می کند. قرآن هایی که توسط آقا قرائت شده، در دارالقرآن ثبت گردیده است. ایشان از 60 سال پیش می فرمود من هر روز صبح که قرآن می خوانم، یکی از آیات را در نظر می گیرم و درباره آن تا شب فکر می کنم تا ببینم چه پیامهای آموزنده ای در آن می باشد. ایشان در ماه رمضان 7 - 8 دور قرآن را ختم می کردند.