فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

نزول قرآن در شب قدر

انا أنزلناه فی لیلة القدر؛(1574) ما آن [قرآن ] را در شب قدر نازل کردیم!

ماه رمضان، ماه نزول قرآن

شهر رمضان الذی أنزل فیه القرءان هدی للناس و بینت من الهدی و الفرقان؛(1575) (روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است؛ ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه های هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است.