گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رمضان

آیات

نزول قرآن در شب قدر

انا أنزلناه فی لیلة القدر؛(1574) ما آن [قرآن ] را در شب قدر نازل کردیم!