گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

رشوه و طمع بهشت؟!

آن سفله ای که مفتی و قاضی است نام او تا پود و تار جامه اش از رشوه و رباست
گر درهمی دهد، بهشتی طمع کند کو آنچنان عبادت و زهدی که بیریاست؟

مکافات عمل

حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی می دهد کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر؟