گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بهترین صدقه

عونک للضعیف أفضل من الصدقة؛(1557) امام کاظم (علیه السلام) فرمود: کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است.

بهترین مردم

أحسن الناس عیشا من عاش الناس فی فضله؛(1558) علی (علیه السلام) فرمود: بهترین مردم از حیث زندگی کسی است که مردم در پرتو لطف و مهربانی او زندگی کنند.

داستانها