گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عاقبت مال نامشروع

من یکتسب مالا من غیر حقه یصرفه فی غیر أجره؛(1556) علی (علیه السلام) فرمود: کسی که ثروتی را از طریق نامشروع به دست آورد، در طریقی که پاداش الهی ندارد مصرف خواهد شد.

بهترین صدقه

عونک للضعیف أفضل من الصدقة؛(1557) امام کاظم (علیه السلام) فرمود: کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است.

بهترین مردم

أحسن الناس عیشا من عاش الناس فی فضله؛(1558) علی (علیه السلام) فرمود: بهترین مردم از حیث زندگی کسی است که مردم در پرتو لطف و مهربانی او زندگی کنند.