گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رشوه؛ مالی نامشروع

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الرجل اذا أصاب مالا من حرام لم یقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتی أنه یفسد فیه الفرج؛(1555) امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرگاه انسانی مالی را از طریق نامشروع بدست آورد، نه حج و عمره با آن قبول است و نه صله رحم.

عاقبت مال نامشروع

من یکتسب مالا من غیر حقه یصرفه فی غیر أجره؛(1556) علی (علیه السلام) فرمود: کسی که ثروتی را از طریق نامشروع به دست آورد، در طریقی که پاداش الهی ندارد مصرف خواهد شد.

بهترین صدقه

عونک للضعیف أفضل من الصدقة؛(1557) امام کاظم (علیه السلام) فرمود: کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است.