گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رشوه؛ خیانت و دزدی

عن موسی بن القاسم رفعه الی علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال أربعة لا تدخل واحدة منهن بیتاً الاخرب و لم یعمر بالبرکة الخیانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا؛(1554) امام علی (علیه السلام) فرمود: چهار چیز است که اگر یکی از آنها در خانه ای وارد شود ویران می گردد و برکت خدا آن را آباد نمی کند: خیانت، دزدی، شرابخواری و عمل منافی با عفت.

رشوه؛ مالی نامشروع

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الرجل اذا أصاب مالا من حرام لم یقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتی أنه یفسد فیه الفرج؛(1555) امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرگاه انسانی مالی را از طریق نامشروع بدست آورد، نه حج و عمره با آن قبول است و نه صله رحم.

عاقبت مال نامشروع

من یکتسب مالا من غیر حقه یصرفه فی غیر أجره؛(1556) علی (علیه السلام) فرمود: کسی که ثروتی را از طریق نامشروع به دست آورد، در طریقی که پاداش الهی ندارد مصرف خواهد شد.