گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مذموم شمردن رشوه خواری

وتری کثیراً منهم یسارعون فی الاثم و العدوان و أکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون؛(1547) بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تعدی، و خوردن مال حرام، شتاب می کنند! چه زشت است کاری که انجام می دادند!

رشوه خواری یهود

سمعون للکذب أکالون للسحت فان جاءوک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئاً و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین؛(1548) آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند؛ مال حرام فراوان می خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا (اگر صلاح دانستی) آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی رسانند؛ و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد!

روایات