گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آیات

رشوه خواری از مصادیق فساد

تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتقین؛(1542) (آری،) این سرای آخر تو را (تنها) برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است!

مسئولیت دیگران در قبال رشوه خواری

لو لا ینهات م الربنیون و الأحبار عن قولهم الاثم و أکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون؛(1543) چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود، آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام، نهی نمی کنند؟! چه زشت است عملی که انجام می دادند!