گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ارزش ذکر

از عمر همان بود که در یاد تو بودم باقی همه لهو است و فسون است و فسانه

بنده من کجا می روی؟

مولای خوب و مهربان با صوت رحمانی عیان
گوید به جمع بندگان عبدی فأین تذهبون
من که ترا دادم پناه نادیده بگرفتم گناه
کردم سفید روی سیاه عبدی فأین تذهبون
عفوم شد احلی من عسل دستت گرفتم از ازل
حالا که می آید اجل عبدی فأین تذهبون
با ذکر من دل زنده باش برگرد و بر من بنده باش
از کار خود شرمنده باش عبدی فأین تذهبون

ورد همیشگی

ذکر رخ و زلف تو دلم را وردی است که صبح و شام دارد