گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهان و کار آن

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است هزاربار من این نکته کرده ام تحقیق
حافظ

همت مردانه

همتی مردانه می خواهد گذشتن از جهان یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند
صائب تبریزی

دنیا زندان مؤمن

بهشت کافر و زندان مؤمن جهان است ای به دنیا گشته مفتون
ناصر خسرو