گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا و یار

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود
حافظ

جهان و کار آن

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است هزاربار من این نکته کرده ام تحقیق
حافظ

همت مردانه

همتی مردانه می خواهد گذشتن از جهان یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند
صائب تبریزی