گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خریدار دنیا

نوشته اند بر ایوان جنةالمأوی که هر که عشوه دنیا خرید وای به وی
حافظ

دنیا و یار

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود
حافظ

جهان و کار آن

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است هزاربار من این نکته کرده ام تحقیق
حافظ