گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا را رها کن!

حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و ما فیها

خریدار دنیا

نوشته اند بر ایوان جنةالمأوی که هر که عشوه دنیا خرید وای به وی
حافظ

دنیا و یار

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود
حافظ