گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا و مرگ

شخصی به حضور امام صادق (علیه السلام) آمد و گفت: از دنیا ملول و خسته شده ام و از درگاه خداوند، آرزوی مرگ می کنم. امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنین نکن بلکه از خدا آرزوی زندگی کن، به این منظور که او را اطاعت کنی، نه آن که گناه کنی. اگر در دنیا زنده بمانی و اطاعت خدا بکنی، برای تو بهتر از آن است که بمیری که نه گناه کنی و نه اطاعت نمایی!(1502).

دنیای فانی

خسرو پرویز از شاهنشاهان بزرگ ساسانی بود که در غرور و تکبر غوطه می خورد. روزی به همسرش شیرین گفت: پادشاهی، خوش است اگر دائم باشد! شیرین پاسخ عبرت آمیزی به او داد. به او گفت: اگر دائم بود به تو نمی رسید(1503).

نهی از دنیا

مرحوم شیخ نصر الله خلخالی (رحمه الله) یکی از عکس های امام را از نجف به لبنان فرستاده بود که در دو قطع کوچک و بزرگ چاپ شد. امام (رحمه الله) پس از این که از حرم به طرف منزل تشریف آوردند به اندرونی رفتند. آقای خلخالی عکس ها را به بیرونی آوردند. آخر شب، امام از طبقه بالای منزل که به اندرونی متصل بود، صدا زدند که: عکس ها را بیاور! گفتم: چشم! چون عکس ها جالب بود به دلم خطور کرد که یکی را برای خودم بردارم تا این معنی به دلم خطور کرد، آقا صدا زدند: یکی اش را هم نگه ندار! بعد هر چه دوستان اصرار و التماس می کردند و من به امام بازگو می کردم، عکس را ندادند. فرمودند: خودم مردم را از دنیا نهی می کنم و این دنیاست(1504).