گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عربت از دنیا

قال علی (علیه السلام): و اعتبروا بما قد رأیتم من مصارع القرون قبلکم قد تزایلت اوصالهم، و زالت ابصارهم و أسماعهم، و ذهب شرفهم و عزهم، وانقطع سرورهم و نعیمهم؛(1494) و پند گیرید بدآنچه دیدید از آنان که پیش از شما بودند که چگونه در خاک نمودند، اندامشان از هم گسیخت، دیده ها و گوشهایشان فرو ریخت، شرف و عزتشان رخت بربست، و شادمانی و تن آسانی شان از هم گسست.

عامل پارسایی در دنیا

عن أبی عبیدة الحذاء قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) حدثنی بما أنتفع به فقال یا أبا عبیدة أکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا؛(1495) راوی می گوید به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: حدیثی بفرمایید تا سودمند گردم. فرمودند: ای ابو عبیده بسیار زیاد یاد مرگ کن؛ زیرا هیچ انسانی بسیار یاد مرگ نمی کند جز اینکه در دنیا پارسا می شود.

عاقبت دنیا

قال أبو جعفر (علیه السلام) ملک ینادی کل یوم ابن آدم لد للموت و اجمع للفناء و ابن للخراب؛(1496) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هر روز فرشته ای فریاد می زند: پسر آدم برای مردن بزای و برای نابودی جمع کن و برای خراب شدن بساز!