گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا و اهل آن

ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض یا هشام ان العاقل نظر الی الدنیا و الی أهلها فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة و نظر الی الاخرة فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما؛(1487) عاقل به دنیا و اهل دنیا نگریست و دانست که دنیا جز با زحمت بدست نمی آید و به آخرت نگریست و دانست آن هم جز با زحمت بدست نمی آید، پس با زحمت در جستجوی پاینده تر آن برآمد.

غرق در دنیا

... یا هشام ان لقمان قال لابنه... یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر؛(1488) ... ای هشام! لقمان به پسرش گفت:... پسر عزیزم! دنیا دریای ژرفی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند.

کلام امام (علیه السلام) پیرامون دنیا

ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیة لمن فهم عنها و دار غنی لمن تزود منها و دار موعظة لمن اتعظبها مسجد أحباء الله و مصلی ملائکة الله و مهبط وحی الله و متجر أولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمة و ربحوا فیها الجنة؛(1489) علی (علیه السلام) فرمودند: دنیا سرای راستی است برای کسی که آن را به راستی و درستی تلقی نماید. خانه ایمنی و سلامت است برای کسی که آن را به درستی درک کند. جایگاه توانگری است برای کسی که از آن توشه بردارد، سرای موعظه است برای کسی که از آن پند گیرد، سجده گاه دوستان خدا و نماز خانه فرشتگان الهی است؛ محل نزول وحی پروردگار و تجارتخانه دوستداران حضرت حق است. در آن به کسب رحمت الهی پرداختند و سودی که نصیبشان گردید، بهشت جاودان است.