گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

روایات

دنیا و اهل آن

ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض یا هشام ان العاقل نظر الی الدنیا و الی أهلها فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة و نظر الی الاخرة فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما؛(1487) عاقل به دنیا و اهل دنیا نگریست و دانست که دنیا جز با زحمت بدست نمی آید و به آخرت نگریست و دانست آن هم جز با زحمت بدست نمی آید، پس با زحمت در جستجوی پاینده تر آن برآمد.

غرق در دنیا

... یا هشام ان لقمان قال لابنه... یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر؛(1488) ... ای هشام! لقمان به پسرش گفت:... پسر عزیزم! دنیا دریای ژرفی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند.