گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

فتنه بودن مال و اولاد

و اعلموا أنما أموالکم و أولادکم فتنة و أن الله عنده أجر عظیم؛(1486) و بدانید اموال و اولاد شما، وسیله آزمایش است؛ و (برای کسانی که از عهده امتحان بر آیند)، پاداش عظیمی نزد خداست!

روایات

دنیا و اهل آن

ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض یا هشام ان العاقل نظر الی الدنیا و الی أهلها فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة و نظر الی الاخرة فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما؛(1487) عاقل به دنیا و اهل دنیا نگریست و دانست که دنیا جز با زحمت بدست نمی آید و به آخرت نگریست و دانست آن هم جز با زحمت بدست نمی آید، پس با زحمت در جستجوی پاینده تر آن برآمد.