گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا برای کسب آخرت، رحمت و نعمت است

و کذلک مکنا لیوسف فی الأرض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء و لا نضیع أجر المحسنین؛(1482) و این گونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم، که هر جا می خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می کرد)! ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) می بخشیم؛ و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم!

اهل ایمان و طلب آخرت

من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الاخرة و کان الله سمیعا بصیراً؛(1483) کسانی که پاداش دنیوی بخواهند، (و در قید نتایج معنوی و اخروی نباشند، در اشتباهند؛ زیرا) پاداش دنیا و آخرت نزد خداست؛ و خداوند، شنوا و بیناست.

دنیا وسیله امتحان الهی

انا جعلنا ما علی الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم أحسن عملا؛(1484) ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم، تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می کنند!