گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا فانی است

و اضرب لهم مثل الحیوة الدنیا کماء أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیماً تذروه الریح و کان الله علی کل شی ء مقتدراً؛(1480) (ای پیامبر!) زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می فرستیم؛ و بوسیله آن، گیاهان زمین (سر سبز می شود و) در هم فرو میرود. اما بعد از مدتی می خشکد؛ و بادها آن را به هر سو پراکنده می کند؛ و خداوند بر همه چیز تواناست!

عدم یاری دنیاپرستان در آخرت

أولئک الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالاخرة فلا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینصرون؛(1481) اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته اند؛ از این رو عذاب آنها تخفیف داده نمی شود؛ و کسی آنها را یاری نخواهد کرد.

دنیا برای کسب آخرت، رحمت و نعمت است

و کذلک مکنا لیوسف فی الأرض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء و لا نضیع أجر المحسنین؛(1482) و این گونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم، که هر جا می خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می کرد)! ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) می بخشیم؛ و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم!