گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ای همه جا کج!

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج!

دروغ و تیرگی

رخ مرد را تیره دارد دروغ بلندیش هرگز نگیرد فروغ
فردوسی

دروغگویی

زبانی که باشد بریده ز جای از آن به که باشد دروغ آزمای(1473)
اسدی