گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

راستی و رستگاری

راستی آور که شوی رستگار راستی از تو، ظفر از کردگار
نظامی

ای همه جا کج!

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج!

دروغ و تیرگی

رخ مرد را تیره دارد دروغ بلندیش هرگز نگیرد فروغ
فردوسی