گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

راستی و دروغ

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست
حافظ

راستی و رستگاری

راستی آور که شوی رستگار راستی از تو، ظفر از کردگار
نظامی

ای همه جا کج!

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج!