گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ثمره دروغ

دروغ آدمی را کند شرمسار دروغ آدمی را کند بی وقار
رهنمون

راستی و دروغ

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست
حافظ

راستی و رستگاری

راستی آور که شوی رستگار راستی از تو، ظفر از کردگار
نظامی