گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

راستان

راستی کن که راستان رستند در جهان راستان قوی دستند
معراج السعادة

ثمره دروغ

دروغ آدمی را کند شرمسار دروغ آدمی را کند بی وقار
رهنمون

راستی و دروغ

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست
حافظ