گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

راستان

راستی کن که راستان رستند در جهان راستان قوی دستند
معراج السعادة

ثمره دروغ

دروغ آدمی را کند شرمسار دروغ آدمی را کند بی وقار
رهنمون