گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دروغ و عقل

امام کاظم (علیه السلام): ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه:(1458) خردمند دروغ نمی گوید، اگر چه میل او در آن باشد.

پرهیز از دروغ

اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل؛(1459) از دروغ بپرهیزید، چه آن دروغ کوچک باشد یا بزرگ، جدی باشد یا شوخی.

دروغ کوچک

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول لولده اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجتری علی الکبیر أما علمتم أن رسول الله قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقاً و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه اله کذاباً؛(1460) امام باقر (علیه السلام) فرمود که امام سجاد (علیه السلام) به فرزندانش می فرمود: از دروغ پروا کنید. از کوچک و بزرگ آن و در هر جدی و شوخی ای؛ زیرا شخص وقتی در موضوع کوچکی دروغ می گوید به دروغ گفتن در موضوع بزرگ گستاخ می شود. مگر نمی دانید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی بنده ای هماره راست گوید خدا او را از راستگویان می نویسد و هرگاه بنده ای هماره دروغ گوید خدا او را از دروغگویان می نویسد.