گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رفاقت با دروغگو

ایاک و مصاحبة الکذاب فانه بمنزلة السراب؛(1457) از رفاقت دروغگو بپرهیز، زیرا چنین کسی مانند سراب آب نما است.

دروغ و عقل

امام کاظم (علیه السلام): ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه:(1458) خردمند دروغ نمی گوید، اگر چه میل او در آن باشد.

پرهیز از دروغ

اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل؛(1459) از دروغ بپرهیزید، چه آن دروغ کوچک باشد یا بزرگ، جدی باشد یا شوخی.