گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دروغ مصلحت آمیز در مقام اجتماع

قال بل فعله کبیر هم هذا فسئلوهم ان کانوا ینطقون؛(1450) گفت: بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آنها بپرسید اگر سخن می گویند!.

دروغ به ضرر دروغگو

و قال رجل مؤمن من ءال فرعون یکتم ایمانه أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینت من ربکم و ان یک کذباً فعلیه کذبه و ان یک صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب؛(1451) و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: آیا می خواهید مردی را بکشید بخاطر اینکه می گوید: پروردگار من الله است، در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راستگو باشد، (لااقل) بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد به شما خواهد رسید؛ خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.

مؤمن آلوده به دروغ نمی شود

انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بئایت الله و أولئک هم الکاذبون؛(1452) تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ (آری)، دروغگویان واقعی آنها هستند!