گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دروغهای القایی شیطان

هل أنبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل أفاک أثیم یلقون السمع و أکثرهم کاذبون؛(1448) آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟! آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند؛ آنچه را می شنوند (به دیگران) القا می کنند؛ و بیشترشان دروغگو هستند!

دروغ باعث محرومیت از هدایت

ألا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه أولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی ان الله یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون ان الله لا یهدی من هو کذب کفار؛(1449) آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که: اینها را نمی پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند!

دروغ مصلحت آمیز در مقام اجتماع

قال بل فعله کبیر هم هذا فسئلوهم ان کانوا ینطقون؛(1450) گفت: بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آنها بپرسید اگر سخن می گویند!.