گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

دعای سحری

آنچه یک پیرزن کند به سحر نکند صد هزار تیر و تبر
سنایی

دعا و مصلحت

گر دعا جمله مستجاب شدی هر دمی عالمی خراب شدی
اوحدی